Zasady rekrutacji 19/20

 

NABÓR DO KLAS I

 

 

Szanowni Rodzice,
obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  


Na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą dzieci z rocznika:

2012

 • Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie.
 • Dzieci spoza obwodu szkoły – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w miarę wolnych miejsc po złożeniu  wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

2011

 • Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 5  w Mikołowie.

2013

 • Na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli dziecko nie uczęszczało do przedszkola konieczna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Rekrutacja dzieci z obwodu szkoły

 1. Należy wypełnić formularz ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO
  W OBWODZIE – druki można pobrać ze strony internetowej (REKRUTACJA
   – zakładka ‘dokumenty’) lub w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-15:00.
 1. Zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu w terminie od 25 lutego do 15 marca.
 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są z urzędu.

 

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 59/18/19 z dnia 17 stycznia 2019 roku w następujący sposób:

 1. Należy wypełnić formularz ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO
  POZA OBWODEM SZKOŁY – druki można pobrać ze strony internetowej (REKRUTACJA – zakładka ‘dokumenty’) lub w sekretariacie szkoły
  w godz. 8:00-15:00.
 1. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od 18 kwietnia do 6 maja 2019 r.