Regulamin biblioteki

IMG_2503Podstawę pracy biblioteki szkolnej stanowią:

 1. Wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy szkoły.
 2. Wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, korzyści  i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania   z bibliotek przez całe życie.
 3. Umożliwienie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni i dla przyjemności.
 4. Pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przetwarzania i przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego.
 5. Udostępnianie lokalnych, regionalnych, narodowych oraz międzynarodowych źródeł informacji, stwarzanie możliwości wymiany poglądów, opinii, pomysłów i doświadczeń.
 6. Organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową  i społeczną.
 7. Współpraca z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną i rodzicami.
 8. Szerzenie idei, mówiącej, że wolność, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego                               i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu społecznym.
 9. Propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki.

Zasady ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
 2. Przy bibliotece szkolnej działa Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej(SICM).
 3. Korzystanie z biblioteki, czytelni i SCIM  jest bezpłatne.
 4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania  w czasie zajęć lekcyjnych.
 6. W bibliotece, czytelni i Centrum Multimedialnym należy zachować ciszę.
 7. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania  z telefonów komórkowych.
 8. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 9. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

    Zasady korzystania z wypożyczalni

 1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć książki na okres dwóch tygodni.
 3. Wypożyczone książki należy szanować. Przed wypożyczeniem książek należy je obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarzowi na ewentualne uszkodzenia.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 5. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.