Zajęcia dodatkowe

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole jest realizowany kolejny projekt współfinansowany przez Unię Europejską "INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH". W ramach projektu realizowane są zajęcia dla uczniów, którzy potrzebują opieki psychologiczno-pedagogicznej lub pragną rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach. W tym celu we wrześniu przeprowadzono rekrutację i zakwalifikowani uczniowie na podstawie opinii wychowawców, rodziców lub poradni specjalistycznych rozpoczęli w listopadzie zajęcia. Wykaz zajęć i nazwiska prowadzących znajdują się na tablicy w holu szkoły oraz przy salach, w których zajęcia się odbywają. Koordynatorem projektu w szkole jest mgr Regina Roguż. Warunkiem uczestnictwa jest wypełniona deklaracja i 80 % obecności na zajęciach. Wszystkie nieobecności muszą być pisemnie usprawiedliwione przez prawnych opiekunów ucznia.

Uczniom (tylko z klas młodszych) zaproponowano następujące zajęcia:
 •  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksjiprowadząca mgr Ewa Twardowska
 • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu o charakterze wyrównawczym – prowadząca mgr Dorota Pilewska
 • z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadząca mgr Teresa Kasińska
 • socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – prowadząca mgr Katarzyna Adamczak-Wędzicha
 • psychoedukacyjne o charakterze wyciszającym – prowadząca mgr Anna Patalong
 • terapia logopedyczna – prowadząca mgr Magdalena Wierzgoń
 • gimnastyka korekcyjna – prowadząca Bogumiła Sawicka
 • rozwijające zainteresowania matematyczne – prowadząca mgr Odetta Pustelnik
 • rozwijające zainteresowania teatralne – prowadząca mgr Małgorzata Zajączkowska
 • rozwijające zainteresowania muzyczne – prowadząca mgr Izabela Kular
 • rozwijające zainteresowania sportowo-taneczne – prowadząca mgr Regina Roguż 
 • rozwijające zainteresowania plastyczne – prowadząca mgr Stefania Hernas
 • rozwijające zainteresowania polonistyczne – prowadząca mgr Mirosława Kozubek
Wszystkie zajęcia odbywają się według ustalonych harmonogramów i są z nimi zapoznani zainteresowani uczniowie oraz ich rodzice.