Program Profilaktyki

 

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI

I INNYCH FORM  NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO

 

Program profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów szkoły.

 

Podstawa prawna:

 

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.) – art. 72;
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (DzU 1997 nr 89, poz. 555 ze zm.) – art.304;
 4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU 1964 nr 43, poz. 296 ze zm.) – art. 572;
 5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17);
 7. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jedn.: DzU 2002 nr 147, poz. 1231 ze zm.);
 8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (DzU 2005 nr 179, poz. 1485 ze zm.);
 9. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jedn.: DzU 2002 nr 11, poz. 109 ze zm.);
 10. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jedn.: DzU 1996 nr 10, poz. 55 ze zm.);
 11. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (DzU 1994 nr 111, poz. 535 ze zm.);
 12. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (DzU 2005 nr 180, poz. 1493 ze zm.);
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DzU 2010 nr 228, poz. 1488);
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487);
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (DzU 2003 nr 26, poz. 226);
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletniego w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (DzU 2004 nr 178, poz. 1833 ze zm.);
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU 2010 nr 228, poz. 1490);
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU 2008 nr 7, poz. 38 ze zm.);
 19. Statut szkoły;
 20. Program wychowawczy.

 

 

 

WSTĘP

 

Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie.

 

Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz wskazywał sytuacje podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 

 

W ZAKRESIE PROFILAKTYKI PROGRAM OBEJMUJE:

 

 • promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania;
 • informowanie o skutkach zachowań ryzykownych;
 • wspieranie rozwoju zaspokajania potrzeb własnych;
 • nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
 • zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów
 • działania umożliwiające wczesną identyfikację osób z grupy podwyższonego ryzyka;
 • współpracę ze specjalistami;
 • zajęcia socjoterapeutyczne;
 • poradnictwo rodzinne

 

 

 

CELE GŁÓWNE:

                                                    

 1. Udostępnienie społeczności szkolnej informacji niezbędnej do skutecznego zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami dla własnego zdrowia, jakości życia, zmniejszenie czynników ryzyka zachorowania na różne choroby.
 2. Kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi.
 3. Kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
 4. Budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami prowadzącymi wspomaganie rodziny i promującymi zdrowy styl życia.

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 1. Upowszechnianie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go.
 2. Zapobieganie wagarom.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkodliwość fast foodów.
 4. Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie.
 5. Stworzenie w szkole poczucia bezpieczeństwa.
 6. Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania  z mediów.
 7. Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych.
 8. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji.
 9. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji i mobbingowi.
 10. Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
 11. Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki – wczesna interwencja – udzielanie pomocy.
 12. Zwiększanie kompetencji rodziców poprzez propagowanie instytucji udzielających pomocy w sytuacjach problemowych.

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI UWZGLĘDNIA NASTĘPUJĄCE DZIAŁANA:

 

 • informacyjne,
 • edukacyjne,
 • integracyjne,
 • wdrażające ustalone umiejętności,
 • interwencyjne.

 

 

 

OCZEKIWANE EFEKTY:

 

 1. Uzyskanie przez uczniów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 2. Uczeń utożsamia się ze środowiskiem szkolnym i odczuwa korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia.
 3. Uczeń zna zagrożenia współczesnego świata i potrafi im zapobiegać.
 4. Rodzice i nauczyciele dysponują wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień.
 5. Zwiększenie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych.

6.  Świadomy udział rodziców w programach profilaktyki, warsztatach, pogadankach, akcjach profilaktycznych.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

 

Zadania

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

Propagowanie wśród uczniów znajomości prawa i zasad przestrzegania go

 1. Zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły:
 • statutem,
 • wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,
 • regulaminem szkoły,
 • procedurami określającymi sytuacje zagrożenia w szkole,
 • zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 1. Pogadanki z policją o tematyce:
 • odpowiedzialności karnej nieletniego,
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 1. Godziny z wychowawcą o tematyce:
 • obowiązków ucznia,
 • systemu kar i nagród stosowanego w szkole.
 1. Stosowane przez nauczycieli procedur w określonych sytuacjach niezgodnych z prawem wewnątrzszkolnym, zgodnie z wypracowanymi i przyjętymi w szkole procedurami.
 2. Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka
 3. Organizacja uroczystości, np. Dzień Dziecka.
 4. Włączanie uczniów w procesy aktualizowania prawa wewnątrzszkolnego, poprzez uczestnictwo przedstawicieli samorządu szkolnego w pracach zespołu ds. zmian w dokumentach szkolnych.
 5. Organizacja apeli szkolnych, dotyczących wychowawczych spraw i działań szkoły w tym obszarze.

 

Wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny, nauczyciele przedmiotów

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapobieganie wagarom, dyscyplina na zajęciach szkolnych

 1. Kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.
 2. Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne.
 3. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych.
 4. Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konsultacje przedmiotowe, zajęcia ze specjalistami szkolnymi.
 5. Organizacja spotkań z rodzicami, dotycząca frekwencji uczniów na zajęciach oraz form pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Systematyczna współpraca z policją, strażą miejską, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi.

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Psycholog i pedagog szkolny, logopeda,

 

Wychowawcy

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

Zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia i środowiskiem społecznym, w którym przebywa uczeń

 

 1. Analiza dokumentów szkolnych uczniów dokonywana przez:
 • wychowawców,
 • pedagoga,
 • psychologa

w celu podejmowania stosownych działań zapobiegających sytuacjom problemowym.

 1. Sporządzenie szkolnego wykazu uczniów wymagających pomocy wychowawczej, edukacyjnej i materialnej.

 

 1. Kontynuowanie systematycznej współpracy z instytucjami udzielającymi specjalistycznej pomocy, np.:
 • ośrodkami pomocy społecznej,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • powiatowym centrum pomocy rodzinie.
 1. Systematyczna współpraca z policją, strażą miejską, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi.

Dyrektor i wicedyrektorzy, wychowawcy klas

 

 

 

 

Pedagog i psycholog szkolny, kierownik świetlicy szkolnej

 

 

 

 

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

Stworzenie systemu pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne i wychowawcze

 

 

 1. badanie dojrzałości szkolnej uczniów klas I na starcie szkolnym -opracowanie indywidualnego planu rozwoju dla każdego ucznia klasy pierwszej
 2. Opracowanie programu wspierającego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi
 3.  Zaplanowanie prac zespołów powołanych do opracowania:
 • IPET – indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych,
 • PDW – plan działań wspierających.
 1. Zaplanowanie i realizacja działań wspierających uczniów:
 • zajęcia korekcyjno -kompensacyjne przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • zajęcia rewalidacyjne przeznaczone dla uczniów z orzeczeniami
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów,
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia logopedyczne
 1. Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania instytucji służących specjalistyczną pomocą.
 2. Organizacja spotkań indywidualnych z rodzicami przez wychowawców i specjalistów szkolnych: pedagoga, psychologa, logopedy
 3. Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się wspieraniem uczniów i rodzin z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Pedagog i psycholog szkolny, logopeda

 

 

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

Systematyczne motywowanie uczniów do nauki

 

 1. Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą zainteresowań i pasji uczniów.
 2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami uczniowskimi.
 3. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, artystycznych i sportowych.
 4. Organizacja przez specjalistów szkolnych (pedagog, psycholog) zajęć z zakresu technik uczenia się, umiejętności radzenia sobie z problemami i stresem.
 5. Organizacja zajęć wspierających pracę ucznia zdolnego.
 6. Indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz systemu oceniania wobec uczniów tego wymagających.
 7. Uwzględnianie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zwartych w opiniach i orzeczeniach.
 8. Stosowanie pochwał nawet najmniejszych sukcesów, wobec uczniów wymagających wsparcia.

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny, dyrektor.

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

Stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji, mobbingowi itp.

 1. Organizowanie zajęć z wychowawcą przy współpracy pedagoga i psychologa szkolnego na temat:
 • sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • asertywności,
 • budowania poczucia własnej wartości,
 • komunikacji interpersonalnych.
 1. Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu:
 • przeciwdziałania agresji
 1. Organizowanie imprez służących integracji środowiska szkolnego:
 • wycieczki szkolne, zielone szkoły,ogniska, rajdy, zabawy szkolne, zajęcia integracyjne dla klas
 1. Aktywne i systematyczne pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych.
 2. Systematyczne i zgodne z procedurami reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie formy i przejawy agresji w szkole.

Wychowawcy klas, nauczyciele, pracownicy szkoły, pedagog szkolny, psycholog szkolny

 

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

Popularyzowanie zdrowego stylu życia

 1. Lekcje wychowawcze na temat organizacji wolnego czasu.
 2. Propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu sportu na zajęciach SKS,
 3. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych.
 4. Organizacja zajęć z pielęgniarką szkolną, dotyczących higieny osobistej
 5. Organizacja zajęć umożliwiających aktywny tryb życia, np. rajdy rowerowe,
 6. Zapoznawanie młodzieży z zasadami zdrowego żywienia i odżywiania się – udział uczniów w projektach szkolnych.

Wychowawcy klas, pedagog i psycholog szkolny, pielęgniarka szkolna, nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

Profilaktyka uzależnień dla uczniów-uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji

 

 1. Udział uczniów w pogadankach, warsztatach i innych formach poznawania środków uzależniających i konsekwencji ich spożywania, np.:
 • środków psychoaktywnych,
 • dopalaczy,
 • tytoniu,
 • alkoholu,
 • narkotyków,
 • leków stosowanych powszechnie do leczenia infekcji, napojów energetyzujących.
 1. Udział uczniów klas V-VI w programie profilaktycznym „II elementarz czyli program 7 kroków”
 2. Zwracanie uwagi na drugie śniadanie uczniów i promowanie zdrowego odżywiania.
 3. Organizowanie przedstawień profilaktycznych oraz prenumerata czasopism promujących zdrowy styl życia.
 4. Udział uczniów w konkursach związanych z tematyką zagrożeń współczesnego świata.

Wychowawcy klas, pedagog i psycholog szkolny, pielęgniarka szkolna, zapraszani w zależności od potrzeb specjaliści, dyrekcja

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

Współpraca z rodzicami

 1. Przedstawienie rodzicom podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły, np.:
 • statut szkoły,
 • wewnątrzszkolny system oceniania,
 • program wychowawczy,
 • program profilaktyki,

 

 1. Ustalenie zasad kontaktowania się z rodzicami uczniów.
 2. Zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej pomocy przez specjalistów szkolnych (pedagog, psycholog, logopeda,).
 3. Przedstawienie harmonogramu spotkań z wychowawcami i dni otwartych w szkole.
 4. Zachęcenie rodziców do współpracy we wspólnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych zaistniałych w szkole.

Wychowawcy klas, dyrekcja, specjaliści szkolni, rodzice uczniów

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

Współdziałanie wszystkich pracowników szkoły i rodziców w zakresie profilaktyki i interwencji

 1. Udział nauczycieli i specjalistów szkolnych w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, dotyczących profilaktyki uzależnień.
 2. Rozwijanie współpracy z instytucjami promującymi zdrowy styl życia i oferujących pomoc w zakresie profilaktyki uzależnień.
 3. Systematyczny rozwój współpracy z rodzicami, radą rodziców w zakresie profilaktyki.

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele, rodzice

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

Program profilaktyki agresji i innych form niedostosowania społecznego został przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną szkoły na konferencji w dniu 15.09.2015 r.

Program profilaktyki agresji i innych form niedostosowania społecznego został uchwalony przez Radę Rodziców szkoły w dniu 14.09.2015 r.