Procedura Skarg i Wniosków

Procedura przyjmowania, rejestracji i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071), dział VIII,
 • Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46).
 1. PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
  1. Skargi i wnioski mogą składać rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Skargi i wnioski są wnoszone do Dyrektrora Szkoły
  3. Skargi i wnioski mogą mieć formę:
   1. Ustną – do protokołu sporządzonego przez Dyrektora lub osobę upoważnioną podczas wnoszenia skargi.
    W protokole umieszcza się:
    • datę przyjęcia skargi
    • imię i nazwisko wnoszącego
    • zwięzły opis sprawy
   2. pisemną (list, podanie, poczta elektroniczna, fax.)
  4. Przyjmujący skargi i wnioski na żądanie wnoszącego wydaje pisemne potwierdzenie zgłoszenia.
  5. Skargi i wnioski są rejestrowane w specjalnym rejestrze skarg i wniosków.
 2. ROZPATRYWANIE SKRARG I WNIOSKÓW
  1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia
   1. w/w forma skargi lub wniosku może stanowić przedmiot wewnętrznej analizy pracy szkoły
  2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić należycie ich przedmiotu Dyrektor może wezwać wnoszącego skargę do złożenia, w ciągu 7 dni, wyjaśnień lub uzupełnień
   1. nie wyjaśnienie uzupełnień lub wyjaśnień spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia
  3. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, Dyrektor ma do tego prawo w ciągu 14 dni od daty złożenia skargi lub wniosku
  4. Skargi i wnioski odnoszące się do pracy Dyrektora lub Dyrekcji Szkoły są przekazywane w terminie 7 dni od daty wpływu do organu prowadzącego Szkołę lub do organu nadzoru pedagogicznego
  5. Dyrektor Szkoły jako organ właściwy do rozpatrywania skarg i wniosków wydaje polecenia i decyzję, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania.
  6. Dyrektor Szkoły jako organ właściwy, zgodnie z KPA ma 30 dni na całościowe rozpatrzenie wniosków i skarg, podjęcie działań wyjaśniających oraz udzielenie odpowiedzi zgłaszającemu skargę lub wniosek
   1. w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, termin 30 dni może zostać przekroczony. O w/w fakcie należy pisemnie poinformować zgłaszającego skargę lub wniosek
 3. TRYB ODWOŁAWCZY
  1. Zgłaszający skargę lub wniosek może wnieść zażalenie na sposób rozpatrzenia skargi do organu prowadzącego szkołę – do Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich lub do organu nadzoru pedagogicznego – do wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, nadzorującego pracę szkoły.
  2. Zgłaszający skargę lub wniosek może również odwołać się od treści pisemnej odpowiedzi Dyrektora Szkoły na wniesioną skargę lub wniosek do organów wymienionych w punkcie 1.