Koronawirus – najważniejsze zasady postępowania

Zasady postępowania dla osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 lub osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne.

Kryteria kliniczne
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność.

Kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów: podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania koronawirusa SARS-CoV-2; miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym); pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Osoba spełniająca kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinna:
bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Należy unikać korzystania z transportu publicznego.


Zasady postępowania dla osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2?

– pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut;
– prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;
– osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;
– osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca się:
– pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji (codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia),
– poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej (w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia),
– jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Ważne!
Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia. Przede wszystkim:

1.     Często myć ręce – należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.
2.     Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
3.     Zachować bezpieczną odległość – co najmniej 1-1,5 metra.
4.     Unikać dotykania oczu, nosa i ust – dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590.

Informacja opracowana na podstawie zaleceń Ministerstwa Rozwoju przygotowanych we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym.


Klimatyzacja
W związku z możliwością osadzania się patogenów na elementach klimatyzacji i wtórnego ich wprowadzania do pomieszczeń, zaleca się wyłączenie klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach, w których jest to możliwe. Dużo lepszym rozwiązaniem jest otwieranie okna i wietrzenie pomieszczenia.

Komentarze są wyłączone.