Nabór do klas pierwszych 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie przyjmuje zgłoszenia dzieci z obwodu szkolnego, tj. dzieci zamieszkałych i zameldowanych w obwodzie szkoły, które mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej od 1 września 2015 r., w dniach od 19 lutego do 19 marca 2015 r.

Ulice Mikołowa stanowiące obwód Szkoły Podstawowej nr 5

Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej poprzez złożenie formularza w Sekretariacie szkoły.

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami w klasach pierwszych to w dniach od 20 do 31 marca 2015 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły według następujących zasad:

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

DO PIERWSZEJ  KLASY PUBLICZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY.

  1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęcie do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów  spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów.

Lp.

Kryteria

Ilość
punktów

1

Starsze rodzeństwo uczęszcza do tej szkoły.

5

2

Odległość miejsca zamieszkania od szkoły lub bliskie sąsiedztwo od szkoły osób sprawujących opiekę nad dzieckiem po lekcjach.

4

3

Kontynuacja edukacji po okresie przygotowania przedszkolnego w placówce w obwodzie szkoły.

3

4

Wielodzietność rodziny lub rodzice samotnie wychowujący dzieci lub rodziny zastępcze.

2

5

Niepełnosprawność dziecka lub prawnych opiekunów.

1

 

  1. O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów.
  2. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Prawni opiekunowie kandydata składają wniosek wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia określonego kryterium do dnia 30 marca 2015 r.
    Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu
  4. Powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna do dnia 22 kwietnia 2015 r. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
  5. W terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości list kandydatów  przysługuje prawo do odwołania.

 

Wykaz dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku w celu potwierdzenia określonego kryterium:

Kryterium 1Oświadczenie dotyczące uczęszczania przez rodzeństwo kandydata do szkoły

Kryterium 2Oświadczenie rodzica o adresie zamieszkania

Kryterium 3 – Oświadczenie rodzica o odbyciu przez kandydata przygotowania przedszkolnego

Kryterium 4 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata lub Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Kryterium 5 –  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka  lub opiekuna.