Power of Education

W czasie tegorocznych wakacji wraz z grupą nauczycieli z naszej szkoły poleciałam do  Bournemonth w Wielkiej Brytanii, aby wziąć udział w kursach językowych w ramach projektu unijnego POWER OF EDUCATION – mobilność kadry.

Zajęcia, w których braliśmy udział, odbywały się w Richard Language Collage. Nauczyciele RLC stosowali różne metody nauki, w szczególności stawiali na rozwijanie umiejętności mówienia raz kontakt międzynarodowy. Grupy składały się z uczestników z Polski, Czech, Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii i Japonii. Lekcje trwały 3 razy po 1,5 h z dłuższą przerwą na lunch. Podszkoliliśmy nasze umiejętności językowe, a także rozwialiśmy wątpliwości dotyczące różnych aspektów języka angielskiego. Dowiedzieliśmy się w jakie kluczowe umiejętności powinniśmy wyposażyć uczniów, jak przygotować ich do zmieniającego się rynku pracy. Porównaliśmy również systemy oświaty w Polsce i w Anglii, starając się wybrać to, co możemy zastosować w naszej szkole.

W trakcie pobytu mieszkaliśmy u angielskich rodzin, dzięki czemu mieliśmy możliwość poznania codziennego życia w Anglii. Mogliśmy również poćwiczyć język angielski.

 
Oprócz nauki czas spędzaliśmy na plaży i  wycieczkach. Przywieźliśmy nową wiedzę i umiejętności, którymi podzielimy się z innymi nauczycielami oraz uczniami.
 
koordynator szkolny – Beata Stasiak
 

Akcja – „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Okres realizacji: 31.12.15- 31.12.17

Realizowany w SP nr 5 im. G. Morcinka w Mikołowie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 Tytuł projektu: „Power of Education- podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych”.

Celem projektu jest:

 1. Podniesienie europejskiego wymiaru placówek oraz zapoznanie z innymi europejskimi systemami edukacji.
 2. Podniesienie jakości w zakresie zarządzania placówką, jej promocji, współpracy
  z rodzicami, wprowadzenia innowacyjnych programów nauczania itp.
 3. Podniesienie umiejętności w zakresie nowych metod i narzędzi wykorzystywanych
  w nauczaniu języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 4. Podniesienie kompetencji w zakresie pracy z dziećmi w celu „łagodnego” przejścia
  z edukacji przedszkolnej do kolejnego etapu kształcenia oraz pracy z uczniem na etapie kształcenia wczesnoszkolnego.
 5. Wzmocnienie współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą w celu efektywnego przygotowania dzieci do nauki w szkole podstawowej.
 6. Podniesienie umiejętności językowych wśród wychowawców przedszkolnych/ nauczycieli przedmiotowców oraz kadry zarządzającej.
 7. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie wprowadzenia elementów języka angielskiego na zajęciach danego przedmiotu – wykorzystanie nauczania metodą CLIL – pilotażowe wprowadzenie do programów nauczania elementów języka angielskiego z przedmiotów ścisłych/ humanistycznych/ artystycznych/ sportowych (np. matematyka, przyroda, historia, plastyka, wychowanie fizyczne)
 8. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie wzmacniania umiejętności efektywnego uczenia się i motywacji ucznia zarówno wśród nauczycieli przedmiotowców jak i językowców.
 9. Podniesienie umiejętności w zakresie nowych metod i narzędzi wykorzystywanych
  w nauczaniu języka obcego, zapoznanie się z najnowszymi formami pracy z uczniem, wymiana doświadczeń z nauczycielami ze szkół europejskich.
 10. Podniesienie umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy dydaktycznej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in. następujące działania:

a) Kadra zarządzająca szkoły /przedszkola:

 • 3-dniowe intensywne szkolenie zawierające 2 wizyty na terenie szkół brytyjskich, obserwacje prowadzonych zajęć, kontakt z nauczycielami i dyrektorami. Celem m.in. jest zapoznanie z brytyjskim systemem edukacji, pracy kadry zarządzającej placówką i personelem, przygotowanie planu rozwoju szkoły. Uczestnicy skorzystają z treningu nt. zarządzania placówką i zostaną zapoznani z europejskimi systemami edukacyjnymi
 • 2-tygodniowe szkolenie dla kadry zarządzającej celem zapoznania
  z najnowocześniejszymi metodami i narzędziami zarządzania placówką oświatową.

b) Szkolenie metodyczne/metodyczno-językowe nauczania języka obcego:

Nauczyciel będzie występował w roli ucznia, co pozwoli na nabycie wiedzy o najbardziej odpowiednich formach pracy z uczniem (2-tygodniowe szkolenie)

c) 2-tygodniowe szkolenie mające na celu poznanie narzędzi i strategii zwiększających motywację ucznia do uczenia się:

Poznanie metod aktywizujących i wzmacniających efektywne uczenie się, zapoznanie się
z nowym modelem pracy z uczniem, gdzie nauczyciel występuje w roli mentora, motywuje ucznia do samodzielnego uczenia się.

d) 2-tygodniowe szkolenie językowo-obserwacyjne:

Skierowane głównie do przedmiotowców, gdzie po szkoleniu językowo-metodycznym uczestnicy będą mieli możliwość obserwowania zajęć z danego przedmiotu w szkole podstawowej w Wielkiej Brytanii, a także pracę dyrektora, pedagoga itp.

e) 2-tygodniowe szkolenie metodyczno- językowe w systemie CLIL:

Połączenie intensywnego kursu języka angielskiego opartego na konwersacji, umiejętności czytania, pisania i słuchania w języku obcym. Szkolenie pozwoli na poznanie narzędzi i metod oraz nabycie wiedzy w zakresie nauczania danego przedmiotu w języku obcym lub wprowadzania elementów językowych na zajęciach danego przedmiotu.

f) 2-tygodniowe szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego/ wczesnoszkolnego mające na celu zapoznanie z nowymi metodami i narzędziami kreatywnego nauczania dzieci na wczesnym etapie edukacji

g) Intensywny kurs języka angielskiego w ramach mobilności:

Start z poziomu A1 – szkolenie językowe mające na celu wyposażenie w umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym skorzystanie ze szkoleń dla kadry zarządzającej placówką oraz nauczycieli, kontaktu z innymi uczestnikami/ nauczycielami z europejskich szkół/ wymiany doświadczeń/ swobodnego komunikowania się bez bariery językowej.

h) Przygotowanie językowe w kraju:

Kilkumiesięczny kurs języka angielskiego przed rozpoczęciem mobilności.

Poza podniesieniem kompetencji i umiejętności wśród kadry, uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania międzynarodowych kontaktów, wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, poznanie innych europejskich systemów edukacji, podniesienie umiejętności językowych, umiejętności komunikowania się w języku obcym etc. Poprzez udział w różnych szkoleniach będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi uczestnikami projektu, ale również z pracownikami swoich placówek i tych, którzy nie biorą udziału w projekcie. Ponadto uczestnicy podniosą umiejętności w zakresie wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy z uczniem.

Dzięki temu, że uczestnicy projektu wezmą udział w różnych szkoleniach będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami projektu.

ZASADY ORGANIZACJI MOBILNOŚCI

 1. Każdy uczestnik uczestniczy w 1 zagranicznej mobilności.
 2. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem mobilności podpisze umowę. Jeśli uczestnikiem projektu będzie nauczyciel- umowa będzie zawarta z dyrektorem szkoły; jeśli uczestnikiem projektu będzie dyrektor- umowa będzie zawarta z Organem Prowadzącym.
 3. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem mobilności podpisze oświadczenie uczestnika projektu.
 4. Po powrocie z mobilności uczestnik składa indywidualny raport (do 14 dni po powrocie z mobilności) za pośrednictwem systemu Mobility Tool +.
 5. Po powrocie z mobilności uczestnik składa zaświadczenie odbycia szkolenia (certyfikat) potwierdzone przez instytucję organizującą kurs oraz wszelkie dokumenty finansowe.
 6. Każdy uczestnik po odbyciu mobilności otrzyma Europass – Mobilność.
 7. Nadzór nad realizacją mobilności sprawuje Organ Prowadzący.