Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
DO PIERWSZEJ  KLASY PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ
DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

rekrutacja-terminy.docx

REKRUTACJA Uchwała Nr XVI3842016.docx

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty do potwierdzenia kryterium

1

Starsze rodzeństwo uczęszcza do tej szkoły

4 pkt

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata

2

Niewielka odległość miejsca zamieszkania lub bliskie sąsiedztwo szkoły w stosunku do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem po lekcjach

3 pkt

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

3

Przygotowanie przedszkolne zrealizowane w placówce w obwodzie szkoły

2 pkt

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

4

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców dziecka znajduje się na terenie Mikołowa

1 pkt

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

Do pobrania:

WNIOSEK o przyjecie dziecka spoza obwodu SP5

Oświadczenie o adresie zamieszkania

Oświadczenie o miejscu pracy

Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola

Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo