Zasady rekrutacji 2021/22

Szanowni Rodzice,
obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą dzieci z rocznika:

 • 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym.
  – dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie,
  – dzieci spoza obwodu szkoły – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w miarę wolnych miejsc po złożeniu  wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.
 • 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli dziecko nie uczęszczało do przedszkola konieczna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Rekrutacja dzieci z obwodu szkoły

 1. Należy wypełnić formularz ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO
  W OBWODZIE (granice obwodu szkoły) – druki można pobrać ze strony internetowej (REKRUTACJA – zakładka ‘dokumenty’) lub w sekretariacie szkoły  w godz. 8:00-15:00.
 2. Zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu w terminie do 21 lutego.
 3. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są z urzędu, nie podlegają rekrutacji.

 

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 816/33/21 z dnia 03 lutego 2021 roku w następujący sposób:

 1. Należy wypełnić formularz ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO
  POZA OBWODEM SZKOŁY – druki można pobrać ze strony internetowej (REKRUTACJA – zakładka ‘dokumenty’) lub w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-15:00.
 2. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od 08 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r.