Prawa i Obowiązki Ucznia

Prawa ucznia

Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mikołowie ma w szczególności prawo do:

 • ochrony przed dyskryminacją;
 • ochrony jak najlepszego interesu dziecka (dobro dziecka);
 • życia i rozwoju;
 • wyrażania poglądów – szczególnie w sprawach jego dotyczących;
 • swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji;
 • wolność myśli, sumienia i wyznania;
 • swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń;
 • prywatności, tajemnicy korespondencji i życia rodzinnego oraz ochrony prawnej;
 • uzyskania informacji z różnych źródeł oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami;
 • do pomocy ze strony państwa dziecku samotnemu;
 • pomocy w związku z niepełnosprawnością;
 • ochrony zdrowia i ochrony medycznej;
 • odpowiedniego standardu życia;
 • nauki;
 • wypoczynku i czasu wolnego;
 • ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym;
 • ochrony przed narkomanią;
 • ochrony przed pornografią, nadużyciem seksualnym itp.;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbaniem, czy wykorzystaniem seksualnym;
 • korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej;
 • składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do Dyrektora Szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;
 • dostosowania warunków pisania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;
 • ochrony danych osobowych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej;
 • równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.

PRAWA UCZNIA WYNIKAJĄ Z POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA,
KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI
ORAZ KONSTYTUCJI RP


Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mikołowie ma następujące

UPRAWNIENIA I PRZYWILEJE UCZNIOWSKIE:

 • udział w konkursach i zawodach;
 • udział w zabawach i dyskotekach szkolnych o charakterze rozrywkowo–rekreacyjnym;
 • otrzymywanie nagród i wyróżnień;
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • możliwość nieprzygotowania się do lekcji:
  1. jeden raz w półroczu z przedmiotów realizowanych w wymiarze jednej godziny w tygodniu,
  2. dwa razy w półroczu z przedmiotów realizowanych w wymiarze 2-3 godzin w tygodniu,
  3. trzy razy w półroczu z przedmiotów realizowanych w wymiarze
   4-6 godzin w tygodniu,

–    po uprzednim zgłoszeniu przed lekcją nauczycielowi prowadzącemu,

 • możliwość nieprzygotowania do zajęć po nieobecności trwającej więcej niż dwa dni; w przypadkach losowych po jednym dniu;
 • kartkówki najwyżej z 3 ostatnich tematów;
 • maksymalnie 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia.

Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mikołowie ma następujące OBOWIĄZKI:

 

 1. DYDAKTYCZNE (związane z nauką):

Uczeń ma obowiązek:

 • systematycznie uczestniczyć w zajęciach szkolnych wynikających z planu lekcji,
 • punktualnie przychodzić na zajęcia,
 • w przypadku spóźnienia dotrzeć do sali, w której odbywają się zajęcia,
 • jeżeli spóźnienie jest znaczne, udać się do miejsca określonego Regulaminem Zachowania się w Szkole,
 • systematycznie odrabiać prace domowe polecone przez nauczyciela,
 • systematycznie przygotowywać się do zajęć,
 • w czasie zajęć uważnie słuchać, nie rozmawiać z kolegami, nie zakłócać przebiegu pracy na lekcji,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabierać głos,
 • oczekiwać wysłuchania własnego zdania, w czasie i kolejności ustalonej przez nauczyciela,
 • usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach na podstawie pisemnego usprawiedliwienia podpisanego przez jednego z rodziców,
 • usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach w czasie nie dłuższym niż tydzień po powrocie do szkoły;

2. W ZAKRESIE KULTURY OSOBISTEJ:

Uczeń ma obowiązek:

 • używać zwrotów grzecznościowych,
 • okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 • szanować poglądy innych,
 • przeciwstawiać się brutalności i przemocy, zgłaszać incydenty z użyciem siły fizycznej i psychicznej pracownikom szkoły lub z wykorzystaniem anonimowej poczty,
 • dbać o kulturę języka, zwracać uwagę na siłę i intonację głosu,
 • okazywać szacunek symbolom szkolnym i państwowym,
 • przestrzegać zasad zachowania wymaganych w określonym miejscu i czasie (akademia, wyjście w teren, stołówka i inne),
 • noszenia schludnego codziennego stroju szkolnego, pozbawionego nadmiernych ozdób, a także napisów bądź znaków ikonicznych powszechnie uważanych za wulgarne. W szkole nie są dozwolone bluzki z dużymi dekoltami lub odsłaniające brzuch bądź plecy, bardzo krótkie spódniczki lub szorty, a także buty na wysokich obcasach. W szkole nie jest dozwolone zasłanianie głowy kapturami lub czapkami;

3. W ZAKRESIE BHP I HIGIENY:

Uczeń ma obowiązek:

 • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów w szkole i poza nią,
 • dbać o własne zdrowie (nie palić, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających),
 • dbać o higienę osobistą i schludny wygląd;

4. W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY

Uczeń ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania następujących zakazów:

 • używania agresji i przemocy fizycznej wobec kolegów i pracowników szkoły,
 • używania agresji i przemocy psychicznej wobec kolegów i pracowników szkoły,
 • używania obraźliwych gestów,
 • używania przezwisk,
 • używania wulgaryzmów,
 • przywłaszczania i korzystania bez pozwolenia z rzeczy należących do innych,
 • używania telefonów komórkowych podczas pobytu w szkole,
 • używania urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole;

 1. INNE OBOWIĄZKI:

Uczeń ma obowiązek:

 • troszczyć się o mienie i estetykę szkoły oraz czystość pomieszczeń,
 • godnie reprezentować szkołę.

Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mikołowie za wzorowe lub bardzo dobre wypełnianie obowiązków szkolnych ma PRAWO DO NAGRODY w postaci:

 • pochwały indywidualnej nauczyciela lub w obecności klasy (jeżeli uczeń sobie tego życzy);
 • listu pochwalnego dla ucznia od nauczyciela;
 • otrzymania plakietek z napisem, np.: super matematyk, super kolega, super organizator, super dyżurny itp. (jeżeli uczeń sobie tego życzy);
 • wystawki, ekspozycji prac uczniów oraz nazwisk uczniów nagrodzonych w różnego rodzaju konkursach za zgodą rodziców;
 • pochwały Dyrektora Szkoły udzielonej indywidualnie, wobec klasy lub na forum szkoły (w dwóch ostatnich przypadkach za zgodą ucznia);
 • dyplomu;
 • nagrody rzeczowej (książka, upominek, wycieczka);
 • listu gratulacyjnego dla rodziców, a w przypadku absolwentów – listu do dyrekcji przyszłej szkoły;
 • otrzymania świadectwa na forum szkoły, za szczególne osiągnięcia
  w kl. I-III i świadectwa z wyróżnieniem w klasach IV-VIII.

Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mikołowie może otrzymać KARĘ.

Kara jest wymierzona zawsze za niewywiązywanie się z obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły.

Karę ustala się każdorazowo dla ucznia z poszanowaniem jego godności osobistej.

W zależności od wagi przewinienia i wcześniej postawy ucznia, dopuszcza się zastosowanie następujących kar:

 • upomnienie ustne nauczyciela, udzielone uczniowi w kontakcie indywidualnym;
 • zastosowanie jednej z kar naprawczych (np. uzupełnienie zaległości, wykonanie czynności dodatkowej, itp.);
 • pozostawienie ucznia na 1 godzinę po lekcjach w celu zastosowania jednej z kar naprawczych, po konsultacji z rodzicami;
 • zawieszenie ucznia w wykonywanej funkcji (np. dyżurnego w szatni), na czas 1 miesiąca lub do uzyskania poprawy;
 • utrata przywileju szkolnego (np. udziału w jednej imprezie szkolnej);
 • pisemne upomnienie ucznia przez nauczyciela (list ostrzegawczy);
 • pisemne upomnienie ucznia nakładane przez nauczyciela w obecności rodziców;
 • udzielenie uczniowi nagany na piśmie przez Dyrektora Szkoły, w obecności rodziców;
 • utrata innych uprawnień ucznia na czas 1 miesiąca, po uzgodnieniu z rodzicami;
 • przeniesienie ucznia do innego oddziału, na czas od 1 miesiąca do uzyskania poprawy;
 • za wyjątkowo ciężkie naruszenie obowiązków uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły, na wniosek Dyrektora Szkoły, skierowany do Śląskiego Kuratora Oświaty.

Karę uczniowi wymierza wychowawca po konsultacji z zespołem uczących.

W przypadku zachowań nagannych decyzję o rodzaju kary podejmuje Rada Pedagogiczna.

O każdej zastosowanej wobec ucznia karze zostają powiadomieni jego rodzice (opiekunowie).

Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą odwołać się od zastosowanej kary zgodnie z ustalonym trybem odwoławczym.


TRYB ODWOŁAWCZY

Uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać od zastosowanej kary w następującym trybie:

Uczeń:

 • zgłasza zastrzeżenia dotyczące zastosowane kary do wychowawcy oddziału, do którego uczęszcza,
 • wychowawca przedstawia uczniowi przyczyny zastosowania kary i uzasadnia jej wybór,
 • jeżeli uczeń nie zgadza się z uzasadnieniem wychowawcy odwołuje się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego w ciągu 3 dni od wymierzenia kary,
 • opiekun rozpatruje odwołanie analizując zebrany materiał, czyli opinie wychowawcy, zespołu uczących w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, pedagoga, psychologa i innych pracowników szkoły,
 • opiekun wnioskuje o cofnięcie, zmianę lub podtrzymanie decyzji o zastosowaniu kary,
 • o podjętej decyzji opiekun Samorządu Uczniowskiego powiadamia ucznia w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia odwołania,
 • jeżeli decyzja opiekuna Samorządu Uczniowskiego nie satysfakcjonuje ucznia dalej jego interesy reprezentują rodzice;

Rodzice:

 • zgłaszają zastrzeżenia dotyczące zastosowanej kary do wychowawcy oddziału,
 • wychowawca przedstawia rodzicom przyczyny zastosowania kary i uzasadnia jej wybór,
 • jeżeli rodzice nie zgadzają się z uzasadnieniem wychowawcy odwołują się pisemnie do Dyrektora Szkoły (rodzice mogą pominąć wychowawcę i złożyć odwołanie bezpośrednio do Dyrektora Szkoły) w ciągu 3 dni od jej zastosowania,
 • Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie analizując zebrany materiał czyli opinie wychowawcy, zespołu uczących w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, pedagoga, psychologa i innych pracowników szkoły,
 • Dyrektor podtrzymuje decyzję o cofnięciu, zmianie lub podtrzymaniu zastosowania kary,
 • o podjętej decyzji Dyrektor informuje pisemnie rodziców w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego odwołania,
 • jeżeli rodzice nie zgadzają się z decyzją Dyrektora, odwołują się pisemnie, drogą służbową poprzez Dyrektora Szkoły do Organu Nadzoru Pedagogicznego, czyli do Śląskiego Kuratora Oświaty.