Nagrody i stypendia Burmistrza Mikołowa

Nagrody i stypendia Burmistrza Mikołowa za wyniki w nauce

Termin składania wniosków w roku 2022 upływa 20 lipca (środa)

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów

poniedziałek od 7:30 do 17:00

od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Wydział Oświaty pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon (32) 32 48 419, e-mail: lilianna.nowicka@mikolow.eu

Godziny urzędowania Wydziału Oświaty:

poniedziałek od 7:00 do 16:00

od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00

piątek od 7:00 do 14:00

Podstawa prawna

Uchwała nr XXX/281/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży (https://bip.mikolow.eu/?a=15314) w związku z uchwałą XVII/161/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

O udzielenie nagrody mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie Mikołowa w szkołach podstawowych bez względu na miejsce zamieszkania.

Nagroda może zostać przyznana uczniowi, który w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek, uzyskał przynajmniej jeden wynik spośród następujących:

  1. średnia ocen końcowych osiągnięta przez ucznia w klasach 4-6 wyniosła minimum 5,50;
  2. średnia ocen końcowych osiągnięta przez ucznia w klasach 7-8 wyniosła minimum 5,30;
  3. średnia ocen końcowych osiągnięta przez ucznia wyniosła minimum 4,00 i uzyskał przynajmniej jeden wynik spośród następujących:
  1. tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty;
  2. zajął miejsce od I do III lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata w konkursach, turniejach i olimpiadach indywidualnie lub zespołowo na poziomie minimum wojewódzkim, w których uczeń brał udział jako reprezentant szkoły lub przygotowywał się pod opieką nauczyciela szkoły, której dotyczy wniosek w zakresie przedmiotów objętych podstawą programową, o której mowa w art. 47 ustawy Prawo oświatowe z wykluczeniem osiągnięć, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i § 3 pkt 3 lit. c;
  3. za osiągnięcia sportowe indywidualnie lub zespołowo uzyskał miejsca od I do III we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy na poziomie minimum wojewódzkim.

Kompletne wnioski dotyczące ubiegania się o nagrodę lub stypendium należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów w terminie do 20 lipca za bieżący rok szkolny.

Komplet dokumentów do złożenia stanowią łącznie:

  1. Wniosek
  2. Dowody potwierdzające uzyskanie osiągnięć (oryginały zaświadczeń lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez wystawcę bądź notariusza)
  3. Oświadczenie PIT-2A

Uwaga na temat dowodów w sprawie:

Poświadczone notarialnie kserokopie świadectw lub dyplomów można skutecznie zastąpić oryginałem zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły lub rektora uczelni potwierdzającym wysokość uzyskanej średniej ocen, otrzymane nagrody, wyróżnienia lub tytuły. Zaświadczenie takie musi zawierać nie budzącą wątpliwości informację jakiego roku szkolnego dotyczy oraz daty uzyskania każdego z pojedynczych osiągnięć.

Formularze znajdują się do pobrania w Internecie pod adresem: https://bip.mikolow.eu/?c=951 poniżej treści z informacjami.